Sklep

CBD Factum Warunki i zasady

Regulamin CBDFactum

§1 Definicje pojęć

Ta strona jest obsługiwana przez CBD Factum Ltd. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do CBD Factum Ltd.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków, w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych przez hiperłącze. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług.

Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich dostaw między nami a konsumentem w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani jej działalnością gospodarczą, ani samodzielną działalnością zawodową.

§2 Zawarcie umowy

Poniższe postanowienia dotyczące zawarcia umowy dotyczą zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego https://cbdfactum.com.

W przypadku zawarcia umowy umowa zostaje zawarta z

CBD Factum Ltd

Clifton House Office 70
Fitzwilliam Street Lower
Dublin 2 Irlandia Numer rejestracyjny: 651521

§3 Polityka prywatności

Naszą Politykę prywatności, która również reguluje Twoją wizytę na naszej stronie, można znaleźć tutaj. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje o naszych użytkownikach.

§4 Korzystanie z CBD Factum witryna internetowa

Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie naszych Warunków, udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na dostęp i korzystanie z naszej witryny w celach osobistych i niekomercyjnych.

Niniejsza licencja nie obejmuje:

 1. wszelka odsprzedaż lub komercyjne wykorzystanie tej Witryny lub zawartych w niej treści;
 2. zbieranie i wykorzystywanie jakichkolwiek wykazów lub opisów produktów;
 3. dokonywanie pochodnych zastosowań tej Strony i jej zawartości; lub
 4. korzystanie z jakiejkolwiek eksploracji danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia i ekstrakcji danych na tej Stronie.

Nie możesz używać, ramek lub technik ramek, aby zawrzeć jakąkolwiek z naszych znaków towarowych, logo, treści lub innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów znajdujących się na naszej stronie, treści dowolnego tekstu lub układu/projektu dowolnej strony lub formularza zawartego na stronę) bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Co więcej, nie możesz używać żadnych metatagów ani żadnego innego „ukrytego tekstu” wykorzystującego naszą nazwę, znak towarowy lub nazwę produktu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Każde naruszenie niniejszych Warunków spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w tym paragrafie bez powiadomienia.

Przyznajesz ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do tworzenia hiperłącza do strony głównej naszej Witryny, o ile link nie przedstawia nas ani naszych produktów lub usług w sposób fałszywy, wprowadzający w błąd, uwłaczający lub w inny sposób obraźliwy.

To ograniczone prawo może zostać odwołane w dowolnym momencie. Nie możesz używać żadnego z naszych logo lub innych zastrzeżonych grafik lub znaków towarowych jako części łącza bez wyraźnej pisemnej zgody.

§5 Treści użytkownika

Nasza witryna może zawierać funkcje i funkcje („Funkcje interaktywne”), które umożliwiają użytkownikom tworzenie, publikowanie, przesyłanie lub przechowywanie dowolnych treści („Treści użytkownika”). Treści użytkownika są publicznie dostępne i mogą zawierać informacje z Twojego profilu oraz wszelkie treści, które publikujesz zgodnie z Twoim profilem, ale nie obejmują informacji o Twoim koncie ani informacji, które przesyłasz w celu dokonania zakupu. Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika i za korzystanie z Funkcji interaktywnych oraz że korzystasz z dowolnych Funkcji interaktywnych na własne ryzyko. Twoje treści nie zostaną opublikowane, dopóki nie zostaną sprawdzone przez moderatora.

§6 Prawa do Treści Użytkownika

O ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, w naszej witrynie lub w oddzielnej umowie z nami nie rościmy sobie prawa własności ani kontroli nad treściami użytkownika. Jednak przesyłając lub publikując treści użytkownika w naszej witrynie, udzielasz nam niewyłącznego, nieodpłatnego, ogólnoświatowego, wieczystego, nieodwołalnego, zbywalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do użytkowania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia działa na podstawie, rozpowszechnia, wykonuje i wyświetla takie Treści użytkownika w naszej witrynie oraz w witrynach i aplikacjach mobilnych osób trzecich oraz we wszystkich innych mediach lub formatach, znanych obecnie lub w przyszłości, w dowolnym celu i bez żadnej rekompensaty dla użytkownika. Udzielasz również użytkownikom naszej Witryny prawa dostępu do Treści użytkownika w związku z korzystaniem przez nich z naszej witryny.

§7 Ograniczenia praw użytkowania

Zgadzasz się, że nie możesz (i zgadzasz się nie zezwalać żadnej innej osobie lub podmiotowi używającemu Twojego hasła i identyfikacji na):

 • pobierz, zmodyfikuj, odtwórz, dostosuj, przetłumacz, wykonaj inżynierię wsteczną, utwórz prace pochodne na podstawie, publicznie wyświetlaj, sprzedawaj, wynajmuj, licencji lub w jakikolwiek sposób wykorzystuj komercyjnie jakąkolwiek część naszej witryny, z wyjątkiem i w zakresie wyraźnie dozwolonym na mocy niniejszych Warunków. ;
 • zbierać wszelkie informacje o innych użytkownikach (w tym nazwy użytkowników i/lub adresy e-mail) w jakimkolwiek celu innym niż zbieranie i/lub udostępnianie recenzji innym użytkownikom;
 • przesyłać lub przesyłać na naszą stronę dowolny element zawierający lub ucieleśniający wirusa, robaka, defekt, złośliwe oprogramowanie, konia trojańskiego, bombę programową lub inną funkcję mającą na celu uszkodzenie lub obniżenie w jakikolwiek sposób wydajności naszej witryny, jakiejkolwiek innej witryny internetowej lub dowolnego komputera lub inne urządzenie lub system‚ lub korzystanie z naszej strony przez dowolnego użytkownika;
 • używać dowolnego robota, pająka, aplikacji do wyszukiwania/pobierania witryny lub innego urządzenia, aby pobrać lub zindeksować dowolną część naszej witryny;
 • ponownie formatować lub oprawiać jakiejkolwiek części stron internetowych, które są częścią naszej witryny;
 • tworzyć konta użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym lub oszukańczym pretekstem;
 • korzystać z naszej witryny w celu naruszenia bezpieczeństwa lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do dowolnego komputera lub sieci komputerowej lub innego urządzenia lub systemu (w tym nieautoryzowanych prób odkrycia haseł lub kodów szyfrowania bezpieczeństwa);
 • tworzyć lub przesyłać do innych użytkowników niezamówionych komunikatów elektronicznych, takich jak „spam”, lub w inny sposób zakłócać korzystania przez innych użytkowników z naszej witryny;
 • usunąć wszelkie znaki towarowe dotyczące praw autorskich lub inne informacje o prawach własności zawarte w naszej witrynie lub na niej;
 • przesyłać do naszej witryny jakichkolwiek treści, które fałszywie stwierdzają lub sugerują, że takie treści są przez nas sponsorowane lub popierane;
 • kopiować lub przechowywać Treści użytkownika oferowane na naszej stronie do celów innych niż do osobistego, niekomercyjnego użytku;
 • podejmować jakichkolwiek działań, które nakładają lub mogą nałożyć według naszego wyłącznego uznania nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie danych lub ruchu na naszej stronie lub infrastrukturze IT używanej do obsługi i udostępniania naszej strony; lub
 • przesyłać na naszą stronę jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem lub ułatwiają, stanowią, promują lub zachęcają do nielegalnej działalności; lub w inny sposób używać naszej strony do przesyłania lub przechowywania nielegalnych materiałów, w tym materiałów uznanych za groźne lub obsceniczne;
 • korzystać z naszej strony i/lub jakichkolwiek Treści użytkownika, umyślnie lub nieumyślnie, w celu naruszenia jakiegokolwiek obowiązującego lokalnego, stanowego, federalnego lub międzynarodowego prawa.

Nie mamy obowiązku monitorowania jakichkolwiek zachowań użytkowników w naszej witrynie i zastrzegamy sobie prawo do monitorowania wszelkich zachowań użytkowników w naszej witrynie w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez powiadomienia.

§8 Informacje zwrotne

Oddzielnie i niezależnie od Treści użytkownika możesz mieć możliwość przesyłania pytań, sugestii komentarzy, recenzji i innych informacji dotyczących naszej Witryny, nas oraz naszych produktów lub usług („Opinie”). Zgadzasz się, że informacje zwrotne nie są poufne i staną się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, do takiej Opinii i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania Opinii w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzania lub rekompensaty dla Ciebie.

§9 Ceny, koszty wysyłki i płatności

Podane ceny zawierają ustawowy podatek od sprzedaży oraz inne składniki ceny. Dodatkowo istnieją jakiekolwiek koszty wysyłki. Konsument ma możliwość zapłaty z góry lub kartą kredytową (Visa, Mastercard).

Tylko ważne karty kredytowe lub inne akceptowane przez nas metody płatności mogą być używane. Przesyłając zamówienie, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważniony do korzystania z wyznaczonej karty lub metody i upoważniasz nas do obciążenia Twojego zamówienia (w tym podatków, wysyłki, obsługi i wszelkich innych kwot opisanych na naszej stronie) tą kartą lub inną metodą. Jeśli karta (lub inna metoda) nie może zostać zweryfikowana, jest nieważna lub nie jest akceptowalna w inny sposób, Twoje zamówienie może zostać automatycznie zawieszone lub anulowane.

§10 Proces zakupu

Staramy się być tak dokładni, jak to możliwe i eliminować błędy na naszej stronie; jednak nie gwarantujemy, że jakikolwiek produkt, usługa, opis, zdjęcie, cena lub inne informacje są dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne i wolne od błędów.

W przypadku błędu, czy to na naszej stronie, w potwierdzeniu zamówienia, w przetwarzaniu zamówienia, dostarczaniu produktu lub usługi lub w inny sposób, zastrzegamy sobie prawo do poprawienia takiego błędu i odpowiedniej korekty zamówienia, jeśli to konieczne (w tym naliczenia prawidłowego ceny) lub anulować zamówienie i zwrócić pobraną kwotę. Jedynym środkiem zaradczym w przypadku takiego błędu jest anulowanie zamówienia i uzyskanie zwrotu pieniędzy.

Wszystkie produkty są uzależnione od dostępności i zastrzegamy sobie prawo do nałożenia limitów ilościowych na dowolne zamówienie, odrzucenia całości lub części zamówienia oraz zaprzestania produkcji produktów lub usług bez powiadomienia, nawet jeśli już złożyłeś zamówienie. Wszystkie ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania wszelkich zamówień złożonych na produkty i/lub usługi, których sprzedaż lub korzystanie z takich produktów i/lub usług w Państwa stanie lub jurysdykcji jest ograniczone lub zabronione.

§11 Dostawa

O ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej, wszystkie oferowane przez nas przedmioty są gotowe do natychmiastowej wysyłki. Dostawa odbywa się tutaj najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych. W takim przypadku termin dostawy w przypadku płatności z góry w dniu następującym po zleceniu płatności zaczyna biec do banku obciążonego przelewem, a dla wszystkich innych metod płatności dzień po zawarciu umowy. Jeżeli termin upływa w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w miejscu dostawy, termin upływa następnego dnia roboczego.

Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej nie przechodzi na kupującego do chwili wydania towaru kupującemu.

Dostarczamy tylko do następujących krajów: BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK , ES, SE, IS, LI i NIE.

NIE obsługujemy i NIE dostarczamy do Niemiec, Austrii i Szwajcarii!

§12 Twoje konto

Aby kupić produkty z naszej strony, musisz się zarejestrować. Rejestrując się, zgadzasz się na podanie nam dokładnych i pełnych informacji rejestracyjnych.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła. Niezwłocznie powiadomisz nas o każdym nieautoryzowanym użyciu swojego hasła lub identyfikatora lub jakimkolwiek innym naruszeniu lub groźbie naruszenia bezpieczeństwa tej witryny.

Za każdym razem, gdy użyjesz hasła, zostaniesz uznany za upoważnionego do dostępu i korzystania z witryny w sposób zgodny z niniejszymi warunkami, a my nie mamy obowiązku sprawdzania autoryzacji lub źródła takiego dostępu lub korzystania z tej witryny.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelki dostęp do tej witryny i korzystanie z niej przez każdego, kto używa hasła i adresu e-mail pierwotnie wybranego przez Ciebie, niezależnie od tego, czy taki dostęp i korzystanie z tej witryny jest rzeczywiście przez Ciebie autoryzowane, w tym między innymi wszelką komunikację i transmisji i wszystkich zobowiązań (w tym między innymi zobowiązań finansowych) wynikających z takiego dostępu lub użytkowania.

§13 Zastrzeżenie własności i prawo do odstąpienia od umowy

Zastrzegamy sobie własność towaru do czasu pełnej zapłaty ceny zakupu.

Konsumentom przysługują ustawowe prawo do odwołania. Przedsiębiorcy nie przysługuje dobrowolne prawo do odstąpienia od umowy.

§14 Gwarancja

Obowiązują ustawowe przepisy gwarancyjne.

§15 Linki

Nasza strona może zawierać linki do innych stron internetowych, które są własnością i są obsługiwane przez strony trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za działanie lub treści znajdujące się na lub za pośrednictwem takiej witryny.

§16 Wypowiedzenie

Możesz wypowiedzieć warunki w dowolnym momencie, zamykając swoje konto, zaprzestając korzystania z tej witryny i przekazując nam powiadomienie o wypowiedzeniu. Zastrzegamy sobie prawo, bez uprzedzenia i według naszego wyłącznego uznania, do wygaśnięcia prawa do korzystania z tej witryny lub dowolnej jej części oraz do zablokowania lub uniemożliwienia przyszłego dostępu do tej witryny lub dowolnej jej części i korzystania z niej.

§17 Prawa autorskie

Wszystkie treści zawarte na tej stronie, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, cyfrowe pliki do pobrania, kompilacje danych i oprogramowanie, są naszą własnością lub dostawcami treści i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi. Kompilacja wszystkich treści na tej stronie jest naszą wyłączną własnością, z prawami autorskimi do tej kolekcji przez nas i chronionymi międzynarodowymi prawami autorskimi.

§18 Odszkodowanie

Zastrzegamy sobie prawo do żądania od Państwa obrony, zabezpieczenia i zabezpieczenia nas oraz naszych spółek zależnych i stowarzyszonych, a także naszych odpowiednich urzędników, dyrektorów, agentów, partnerów, członków, pracowników, niezależnych kontrahentów, usługodawców i konsultantów („Nasze strony powiązane”) , przed i przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami („Roszczenia”) wynikające lub związane z

 1. Twój dostęp i korzystanie lub niewłaściwe korzystanie z naszej witryny;
 2. wszelkie Treści Użytkownika, które publikujesz, przesyłasz, używasz, rozpowszechniasz, przechowujesz lub w inny sposób przesyłasz na naszej stronie lub za jej pośrednictwem;
 3. wszelkie opinie, które przekażesz;
 4. Twoje naruszenie niniejszych Warunków; oraz
 5. Twoje naruszenie jakichkolwiek praw innej osoby.

Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich roszczeniach osób trzecich, współpracować z nami w obronie takich roszczeń i pokryć wszelkie opłaty, koszty i wydatki związane z obroną takich roszczeń (w tym między innymi honoraria adwokackie). Ponadto zgadzasz się, że będziemy mieć prawo do kontrolowania obrony lub rozstrzygania wszelkich roszczeń osób trzecich.

§19 Weryfikacja wieku

Jeśli Twoje zamówienie obejmuje towary, których sprzedaż podlega ograniczeniom wiekowym, zapewnimy, że klient osiągnął wymagany minimalny wiek, stosując niezawodną procedurę, która obejmuje sprawdzenie tożsamości i wieku. Dostawca dostarcza towar dopiero po sprawdzeniu wieku i tylko do klienta osobiście.

§20 Modyfikacje Witryny

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, tej Witryny lub jakichkolwiek jej funkcji lub ich części bez wcześniejszego powiadomienia.

§22 Różne

Kompletny regulamin jest przez nas przechowywany w systemie rewizji oferowanym przez CMS. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem naszego online system koszyka zakupów, dane umowy można wydrukować za pomocą funkcji drukowania przeglądarki lub zapisać elektronicznie. Wraz z wysłaniem potwierdzenia zamówienia aktualna wersja warunków jest również wysyłana w formacie PDF, aby klient mógł ją zapisać.

Komisja Europejska zapewnia online platformę rozstrzygania sporów (OS), dostępną tutaj https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani i nie chcemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

Językiem umowy jest język narodowy domeny TLD, w ramach której uzyskano dostęp do domeny.

§23 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którakolwiek z klauzul niniejszych Warunków okaże się nieskuteczna, nie wpłynie to na ważność pozostałych klauzul.

§24 Zastrzeżenia

z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych, nasza witryna, w tym cała zawartość witryny i usługi świadczone na tej witrynie lub w związku z nią, są świadczone na zasadzie „tak jak jest” i „ze wszystkimi wadami” bez oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumiana.

Zrzekamy się wszelkich innych oświadczeń, gwarancji, warunków i obowiązków, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji, obowiązków lub warunków:

 1. wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub zastosowania, wyników, tytułu i nienaruszania praw; oraz
 2. tworzone przez zwyczaje handlowe, przebieg transakcji lub przebieg wykonania.

Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że nasza strona jest dokładna, kompletna, wiarygodna, aktualna lub wolna od błędów. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że ta witryna lub nasze serwery są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników. Przeczytaj również naszą stronę z zastrzeżeniami.

§25 Pytania

Pytania dotyczące niniejszych Warunków, Naszej Polityki prywatności lub innych materiałów związanych z polityką można kierować do naszych przedstawicieli, wysyłając wiadomość e-mail na adres: office@cbdfactum.com

Ostatnia aktualizacja: 2023-02-03

został dodany do koszyka. Zobacz Koszyk